!hej dodatni MB

Želiš surfati još više na svojoj !hej Savršenoj tarifi?

SKROLAJ DOLJE
Aktiviraj dodatnih 500 MB mobilnog interneta za 2 KM
ili 1GB za samo 3 KM

Želiš surfati još više na svojoj !hej Savršenoj tarifi?

Uz postojeće opcije za mobilni Internet koje se aktiviraju bonovima od 10 KM i 20 KM sada možeš aktivirati i opcije koje ti donose dodatne MB za puno više surfanja. Aktiviraj dodatnih 500 MB mobilnog interneta za 2 KM ili dodatnih 1GB za samo 3KM. Dodatne MB možeš trošiti u ERONET mreži. Opcija 500 MB ti traje 5 dana, a 1GB možeš koristiti 7 dana od aktivacije.

Cijene su sa PDV-om.

Kako aktivirati opciju?

Aktivacija:
Dodatnih 500MB
*106*1#
Dodatnih 1GB
*108*1#

Provjera stanja opcije:
Dodatnih 500MB
*106*2#
Dodatnih 1GB
*108*2#

*opcije dodatnih MB možeš koristiti istovremeno sa Bonus MB koje aktiviraš sa bonovima od 10 KM ili 20 KM. Za vrijeme trajanja opcija dodatnih MB (5 ili 7 dana) trošiš prvo mobilni internet koji imaš na raspolaganju aktiviranjem opcije dodatnih MB.